Lịch sử hình thành
Giám đốc điều hành
Nguyễn Văn Thơm
1925 – 1950
Nguyễn Văn Tho
1950 – 1975
Nguyễn Thành Hiếu
1985 – 2015
Nguyễn Thành Danh
2015 – nay
THÀNH TỰU
67 NĂM LỊCH SỬ
500 ĐẠI LÝ
10 SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG
CÓ MẶT TRÊN 3 NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG
Tầm nhìn – Sứ mệnh
GIÁ TRỊ cốt lõi
Sản phẩm
Nhân lực
Đối tác
cộng đồng
đạo đức kinh doanh
Sản phẩm chất lượng
Hài hòa mục tiêu phát triển của cá nhân với công ty
Hướng đến liên kết bền vững với nhà cung cấp và nhà phân phối
Hành đồng nhỏ, thay đổi lớn
Chính trực